Høringssvar til lokalplanforslag 2017

Grundejerforeningen Strandsegård

V/ Kirsten Moesgaard
Troldeskoven 5

3310 Ølsted

 

Halsnæs Kommune

Plan og Byg

Rådhuspladsen 1

3300 Frederiksværk

 

26. maj 2017

 

 

Vedr.: Indsigelser mod forslag til lokalplan 07.38

 

Lokalplanforslaget indeholder mange gode punkter, men som bestyrelse i grundejerforeningen Strandsegård mangler vi flere af de servitutter, som i dag er tinglyst på de enkelte ejendomme, for at vi kan være sikre på at bibeholde området i den gode stand som hidtil.

 

Aflysning af den tinglyste erklæring af 18. Januar 1966 for Strandsegård udstykningen er ikke acceptabel, medmindre flere af erklæringens punkter indføjes i den endelige lokalplan.

 

Bestyrelsen i grundejerforeningen Strandsegård mener at følgende punkter fra erklæring af 18. Januar 1966 stadig bør gælde, i det mindste for Strandsegaard:

 

1.     Byggelinjer mod Strandsegårdsvej 15 m og øvrige veje 10 m til vejmidte,
dette er med til at bibeholde udstykningens udtryk med grønne og åbne veje.
Hvis byggelinjerne ikke bibeholdes kan man frygte at området vil udvikle sig til et parcelhuskvarter med byggeri helt ud til vejskel.
 

2.     På parcellerne må der ikke drives handel, vognmandsvirksomhed, fabrik, værksted eller indrettes oplagsplads. Der må ikke drives nogen art af virksomhed, som ved røg, støj, ilde lugt rystelser eller ved sit udseende, eller på anden måde efter områdets øvrige beboeres skøn, er til gene for de omkringboende.
 

3.     Det er ikke tilladt at holde svin, geder og høns eller lignende husdyr på parcellerne.
Der har været en del sager, hvor naboer har klaget over hanegal tidligt om morgenen.
 

4.     På hver parcel skal der være parkeringsareal for mindst 2 biler.
 

5.     Der er i forbindelse med områdets udstykning krævet oprettet en grundejerforening, hvis pligt det er at ordne fællesanliggender indenfor området. Enhver grundejer er pligtig til at være medlem af grundejerforeningen og til at følge foreningens love, forpligtelser og ordensreglement, samt til at indbetale det årligt fastsatte kontingent, og om nødvendigt, at betale ekstraordinære udgifter.
Det er tvingende nødvendigt at denne bestemmelse fastholdes, således at vedligeholdelse af fællesarealer og veje kan holdes i samme stand som i dag. Udgifterne til vedligeholdelse af veje og dræn og brønde på fællesarealer koster i dag hver af de 130 parceller 1500 kr. om året i kontingent. Dette er et beløb som grundejerforeningen skal være sikret for at kunne klare forpligtelserne til at bevare området i den stand det er i dag. Adgangen til stranden fra vores fælles parkeringsplads er af myndighederne krævet åbent for offentligheden, hvilket også slider på vores veje og fællesarealer.
 

 

Vi har følgende kommentarer til det udsendte lokalplanforslag:

 

1.     Pkt. 8.8 “Tage må ikke være reflekterende” ændres til “Tage må ikke være reflekterende, dvs at der ikke må oplægges glaserede tagbelægninger eller reflekterende solceller”
Præcisering ønskes, da nogle ikke vil anse solceller for at være en del af taget.
 

2.     Pkt. 8.9: “I område A skal al byggeri placeres mindst 5,0 m fra fra skel mod nabo, sti og vej. Det omfatter også carporte, udhuse og lignende og småbygninger under 10 m2 (Kortbilag 1). De 5 m ønskes ændret til 2,5 m som er gældende i dag.
Som det ses af Kortbilag 1 er mange af grundene i første række meget smalle og med strandbeskyttelseslinien (kortbilag 3) som en anden begrænsende faktor for bebyggelse af grunden vil kravet om 5 m formindske grundens bebyggelsesareal urimeligt.

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Kirsten Moesgaard

Formand for grundejerforeningen Strandsegård

 

Kontaktoplysninger:

Mail: gfstrandsegaard@gmail.com

Tlf.: 28 86 84 86