Love for GF Strandsegård

 

 

 

 

 

LOVE

for

”Grundejerforeningen Strandsegård”

 

 

Navn, hjemsted og formål

 

 

§1:

 

Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Strandsegård”.

 

§2:

 

Foreningens hjemsted er Halsnæs kommune under Hillerød ret, der er foreningens værneting.

 

§3:

 

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser med hensyn til deres under foreningens område hørende ejendomme, derunder navnlig at tilvejebringe og administrere de til vedligeholdelse af veje, stier og andre fællesarealer fornødne midler i overensstemmelse med udstykningsdeklarationer lyst den 18. januar 1966. De af foreningen trufne bestemmelser til gennemførsel af foreningens formål er fuldt bindende for enhver parcelejer i foreningen.

 

Foreningen er forpligtet til efter anmodning og i det omfang grundsælgeren måtte ønske det at tage skøde på veje og andre fællesarealer mod at betale de dermed forbundne omkostninger samt at afholde alle skatter og afgifter vedrørende disse arealer.

 

Arealerne må ikke videresælges.

 

Endelig repræsenterer foreningen medlemmerne overfor kommunale og andre myndigheder i fællesanliggende.

 

Medlemmerne og deres forhold til foreningen.

 

 

§4:

 

Foreningens medlemmer er alle nuværende og fremtidige ejere af  parceller, der udstykkes fra matr. nr. 11a af St. Havelse og Ølsted sogn, dog er hovedparcellen undtaget.

 

Ejeren af hovedparcellen er berettiget til optagelse som medlem af foreningen på samme vilkår som de øvrige medlemmer.

 

Medlemmer bliver tillige de til enhver tid værende ejere af parceller, der senere kan opstå i forbindelse med en eventuelt yderligere udstykning af hovedejendommen, såfremt at der ved en tinglyst deklaration måtte blive pålagt ejerne pligt til at være medlemmer af grundejerforeningen. Ejerne af tilstødende arealer kan med generalforsamlingens samtykke optages som nye medlemmer under forudsætning af, at Halsnæs kommune ikke måtte rejse indsigelse. Nye medlemmer betaler et af generalforsamlingen fastsat indskud samt kontingent for det indeværende regnskabsår.

Ligeledes kan grundejerforeningen slutte sig sammen med andre grundejerforeninger, hvis generalforsamlingen giver sit samtykke.

 

 

 

§5:

 

Når et medlem overdrager sin parcel eller på anden måde ophører med at være ejer af denne, er han ikke længere medlem af foreningen og kan ikke rette krav mod grundejerforeningens formue i sin egenskab af medlem.

 

Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen. Den tidligere ejer vedbliver dog med at hæfte overfor foreningen for eventuelle restancer og andre økonomiske forpligtelser stiftet forud for overdragelsen af parcellen.

 

Både den tidligere og den nye ejer er forpligtet til at meddele ejerskifte til foreningens kasserer og i den forbindelse oplyse foreningen om den nye ejers navn og bopæl.

 

§6:

 

Foreningens medlemmer hæfter i forhold til trediemand ikke solidarisk for foreningens forpligtelser.

 

Hvert medlem betaler for hver parcel, som han ejer, et årligt kontingent til dækning af foreningens administration og øvrige udgifter. Kontingentet forfalder til betaling den 1. januar. Størrelsen af kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

 

Indbetaling af kontingentet kan ske til foreningens konto eller andet af grundejerforeningens bestyrelse angivet sted.

 

Er et medlem mere en 1 måned i restance med kontingentet til foreningen, kan det skyldige beløb inddrives ad retslig vej, efter at der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om inden 8 dage at berigtige restancen.

 

Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelse betales af medlemmet.

 

Hvis restancen ikke er indbetalt senest 8 dage før en generalforsamling, mister medlemmet sin stemmeret og valgbarhed på denne generalforsamling. Det påhviler medlemmet på forlangende at godtgøre, at restancen er indbetalt inden fristens udløb.

 

Ovenstående gælder tillige, hvis et medlem har anden gæld til foreningen.

 

§7:

 

Foreningens bestyrelse er berettiget til at udfærdige et ordensreglement, der gælder for samtlige medlemmer af foreningen.

 

Bestemmelserne i ordensreglementet skal forelægges generalforsamlingen til vedtagelse på den førstkommende generalforsamling efter ordensreglementets udarbejdelse.

 

Bestemmelserne i ordensreglementet skal herefter havde samme gyldighed som disse vedtægter i øvrigt. Ordensreglementet kan dog til enhver tid ændres og suppleres af bestyrelsen med efterfølgende godkendelse på den førstkommende ordinære generalforsamling.

 

 

Generalforsamlingen.

 

§8:

 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

§9:

 

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i maj måned. Den indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved opslag på Grundejerforeningens hjemmeside. Indkaldelse sker pr. e-mail til de medlemmer, som har opgivet elektronisk adresse, for øvrige medlemmer sker indkaldelse pr. post. Det påhviler det enkelte medlem altid at opgive aktuel adresse til medlemsprotokollen for såvel e-mail som postadresse.

 

 

Dagsordenen fastsættes af bestyrelsen og skal meddeles hvert enkelt medlem samtidig med den skriftlige indkaldelse.

 

De forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest den 1. april. Sager, som ikke fremgår af dagsordenen, kan ikke sættes til afstemning.

På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles:

 

 1. Valg af dirigent

 

 1. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

 

 1. Aflæggelse af regnskab underskrevet af foreningens revisorer

 

 1. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår

 

 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen

 

 1. Valg af to suppleanter til bestyrelsen

 

 1. Valg af revisorer

 

 1. Valg af to revisorsuppleanter

 

 1. Indkomne forslag

 

 1. Eventuelt

 

Generalforsamlingen afholdes på et af bestyrelsen udpeget sted i Halsnæs kommune.

 

§10:

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte bestyrelsen finder det nødvenligt eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer til bestyrelsen har fremsat en skriftlig, motiveret anmodning herom med angivelse af dagsorden for den ønskede generalforsamling.

 

Bestyrelsen indkalder til en ekstraordinær generalforsamling på samme måde og med samme frist som den ordinære. Bestyrelsen er forpligtet til at afholde den ekstraordinære generalforsamling senest en måned efter modtagelsen af medlemmernes anmodning.

 

Hvis ikke mindst 3/4 af de medlemmer, som har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet.

 

§11:

 

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.

 

Hvert medlem har én stemme for hver parcel han ejer. Ejes en parcel af flere i forening kan kun en af ejerne afgive stemme.

 

Et medlem kan højst repræsentere 3 andre medlemmer af foreningen ved fuldmagt.

Fuldmagterne skal afleveres til dirigenten straks efter dennes valg.

 

Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre dirigenten finder, at en skriftlig afstemning vil være hensigtsmæssig.

 

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal, dog jævnfør §§ 12 og 19.

 

Der udarbejdes et referat over generalforsamlingens forløb. Referatet underskrives af dirigenten, referenten og formanden, hvorefter det har gyldighed overfor foreningens medlemmer og andre.

 

 

§12:

 

Beslutninger vedrørende følgende punkter kræver, at mere end 2/3 af foreningens medlemmer er tilstede på generalforsamlingen, samt at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer:

 

 1. Ændring af foreningens love

 

 1. Bevillinger af midler til ud over det nødvendige til foreningens administration

 

 1. Pålæg til medlemmerne om betaling af yderligere indskud

 

 1. Optagelse af lån

 

Hvis det fornødne antal medlemmer ikke er til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, skal bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, der skal afholdes senest en måned efter.

 

På denne generalforsamling kan forslaget herefter vedtages med simpelt flertal uanset antallet af fremmødte medlemmer.

 

Når et forslag om ændringer af foreningens love, bevilling af midler ud over det nødvendige til foreningens administration, pålæg til medlemmerne om betaling af yderligere indskud eller optagelse af lån er gyldigt vedtaget på denne generalforsamling, er bestyrelsen berettiget til jævnfør § 15 at underskrive for foreningens medlemmer i enhver henseende, der skønnes at være nødvendig for at gennemføre det vedtagne forslag.

 

 

Bestyrelse.

 

§13:

 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling.

 

Generalforsamlingen beslutter tillige hvem af bestyrelsens medlemmer, der skal være henholdsvis formand, næstformand og kasserer.

 

Formanden og et almindeligt bestyrelsesmedlem vælges i ulige år, mens kasserer, næstformand og et almindeligt bestyrelsesmedlem vælges i de lige år. Valget gælder for to år. Suppleanterne vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

 

Bestyrelsen har ret til at ansætte og bestemme aflønningen med videre af en sekretær, der ikke behøver at være medlem af foreningen.

 

Hvis et bestyrelsesmedlem udebliver fra 3 på hinanden afholdte bestyrelsesmøder uden lovligt forfald, må han udgå af bestyrelsen, hvis et af de andre bestyrelsesmedlemmer kræver det. Han vil i givet fald blive erstattet af en suppleant.

 

Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer bliver mindre end 4 efter afgang i årets løb og suppleanterne er indtrådt i bestyrelsen, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, så der kan foretages et suppleringsvalg til bestyrelsen.

 

Bestyrelsen modtager en årlig honorarpulje. Ændringer hertil skal godkendes af generalforsamlingen.

Forslag til ændring af honorarpulje skal fremsendes til bestyrelsen inden den 1. april.

 

Honoraret udbetales to gange om året; pr. 31. december og ved generalforsamlingens afholdelse.

 

§14:

 

Bestyrelsen har ansvaret for den daglige ledelse af foreningens virksomhed, samt varetager dens formål og interesser.

 

Bestyrelsen afholder møde så ofte, som formanden eller to af de øvrige medlemmer finder det nødvendigt.

 

Ved hvert møde skrives et referat, der fremlægges til godkendelse af bestyrelsen på det næste bestyrelsesmøde.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede ved mødet.

 

Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

§15:

 

Foreningen repræsenteres overfor trediemand af et flertal af bestyrelsen eller formand og kasserer i forening.

 

Revisorer og regnskab.

 

§16:

 

Generalforsamlingen vælger to revisorer og to revisorsuppleanter. Genvalg kan finde sted.

 

Kassereren fører foreningens regnskab efter bestyrelsens nærmere bestemmelser under iagttagelse af almindelige regnskabsprincipper.

 

Revisorerne gennemgår mindst en gang halvårligt foreningens regnskab og skal sikre sig, at de angivne aktiver er til stede, hvorefter de afgiver deres revisionsbemærkninger til bestyrelsen.

 

§17:

 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet og bilag skal overgives til revisorerne inden 1. marts. Revisorerne skal have revideret regnskabet både talmæssigt og kritisk senest 1. april, så regnskabet med revisorpåtegning kan sendes til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

§18:

 

Medlemmernes indbetalinger skal ske til foreningens konto eller andet af grundejerforeningens bestyrelse angivet sted.

 

På kontoen kan kun hæves af kassereren og et bestyrelsesmedlem i forening.

 

Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 2.000,00.

 

§19:

 

Foreningen kan kun opløses efter forslag fra bestyrelsen eller halvdelen af foreningens medlemmer.

En opløsning skal vedtages efter de regler, der gælder for ændringer af foreningens love jævnfør §12.

 

Et forslag om opløsning af foreningen skal indeholde en bestemmelse om anvendelse af foreningens formue. Foreningen kan dog ikke opløses uden samtykke fra Halsnæs kommune.

 

Tvivlsspørgsmål

 

§20:

 

Opstår der spørgsmål, som ikke fremgår af disse love, er bestyrelsen forpligtet til at afgøre og løse disse efter bedste evne og overbevisning; herunder i givet fald at søge relevant bistand.

 

Bestyrelsen er herefter forpligtet til at fremlægge sagen for foreningens medlemmer til godkendelse på førstkommende generalforsamling.

 

I særdeles vigtige anliggender er bestyrelsen forpligtet til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

 

 

Godkendelse m.v.

 

§21:

 

Samtlige udgifter i forbindelse med foreningens stiftelse betales af foreningen.

 

§22:

 

Ovenstående love er vedtaget på en dertil indkaldt stiftende generalforsamling den 5. september 1967 og revideret på en generalforsamling den 15. maj 1979 og den 15. juni 1980. Udkast til revision fremsat på generalforsamlingen den 6. maj 2001 og endelig vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 5. juni 2001. Revision vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 14. juni 2015. Udkast til revision fremsat på generalforsamlingen den 7. maj 2017 og vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling 2. juni 2017.